Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

11:55
8517 467d 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
11:55
7684 114f 500

pocketss:

it’s just one of those croissant days

Reposted fromryliceracc ryliceracc viafotofob fotofob
11:54
8720 2bca 500
Reposted from1923 1923 viafilmowy filmowy
11:54
Reposted frompsychedelix psychedelix viafotofob fotofob
11:54
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viafotofob fotofob
11:54
Reposted fromweightless weightless viafotofob fotofob
11:54
6504 87d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafotofob fotofob
11:53
11:53
11:53

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
11:53
watchcats
Reposted fromcats cats viathedayaftertomorrow thedayaftertomorrow
11:51
6510 6f1e 500
Reposted fromgrobson grobson vialaluna laluna
11:51
8945 6179 500
11:51
Reposted fromdreamadream dreamadream vialaluna laluna
11:51

June 27 2018

19:37
19:37
7993 ea17 500
Reposted fromseaweed seaweed vianoticeable noticeable
19:37
19:36
1631 b689 500
Bunny
19:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl